Algemene voorwaarden


De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of via mailing naar de personen die zich hebben aangemeld voor de gratis Paardentips nieuwsbrief. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is.   Over de bestelling Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Paardentips.com zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.   Over het retourneren van bestellingen Voor aankopen van boeken geldt een zichttermijn van 100 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 100 dagen de boeken zonder enige verplichting te retourneren. De geretourneerde boeken mogen niet beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Paardentips.com over de staat van de boeken wordt het geld van de koper teruggestort. Voor andere producten geldt een zichttermijn van 7 dagen tenzij anders in de aanbiedingstekst vermeld.   Over de levering Paardentips.com doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.   Als Paardentips.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nooit een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.   Verzendkosten De verzendkosten staan bij elk product op de website vermeld.   Over het versturen Paardentips.com draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Paardentips.com gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.   Bij het opgeven van een fout adres waardoor het product retour komt, zal Paardentips.com contact opnemen en nogmaals de verzendkosten in rekening brengen als het product opnieuw verzonden wordt naar het juiste adres.   Over de garantie Paardentips.com garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.   Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal gebruik, zal door Paardentips.com op schriftelijk verzoek of per email van de klant binnen de garantieperiode na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Paardentips.com eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.   Bij producten met een fabrieksgarantiebewijs, worden deze door Paardentips.com overgenomen.   Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Paardentips.com te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Retourneren gebeurt naar het adres van de afzender dat op de envelop/het pakket vermeld staat.   In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn kan een klacht worden gemeld. De klant dient schriftelijk of per email een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk of per email om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist paardentips.com of het artikel vervangen wordt.   Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de verzendkosten voor diens rekening. Paardentips.com is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.   Paardentips.com is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Paardentips.com geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Paardentips.com. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Paardentips.com.   Over terugbetalingen Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Paardentips.com gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.   Over privacy Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Adres, telefoonnummer, email of andere gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.   Overige bepalingen Voor de gevolgen van zetfouten en inhoud op de website of andere vormen van media zal Paardentips.com geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bij fraude of misbruik van de door Paardentips.com geleverde diensten, heeft Paardentips.com het recht de verstrekte gegevens door te geven aan de daarvoor ingestelde instanties. Dit zonder zich ertoe te verplichten de persoon in kwestie hiervan meteen op de hoogte te stellen. Eventuele kosten die hierdoor ontstaan kunnen verhaald worden op de desbetreffende persoon.   Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.